Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Słowacja

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Technicka Univerzita v Kosiciach - Technical University of Kosice

  www.tuke.sk 

  KOSICE - SK KOSICE03
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 2. Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencine - Alexander Dubček University of Trenčín

  www.tnuni.sk
   
  TRENCIN - SK TRENCIN01
  Subject area (STUDENTS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction
   
 3. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - University of SS. Cyril And Methodius in Trnava

  www.ucm.sk 

  TRNAVA - SK TRNAVA02
  Subject area (STUDENTS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction
   
 4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Matej Bel University in Banska Bystrica

  www.umb.sk
   
  BANSKA BYSTRICA - SK BANSK01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages, History, Philosophy, Sports
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages, History, Philosophy, Sports
   
 5. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Constantine The Philosopher University in Nitra

  www.ukf.sk
   
  NITRA - SK NITRA01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages
   
 6. Žilinská univerzita v Žiline - University of Zilina

  www.uniza.sk

  ZILINA - SK ZILINA01
  Subject area (STUDENTS) - Transport services, Engineering, Manufacturing and Construction, Social Sciences, Business and Law, Literature and linguistics,Teachers training with subject specialization
  Subject area (TEACHERS) - Transport services, Engineering, Manufacturing and Construction, Social Sciences, Business and Law
   
 7. Katolícka univerzita v Ružomberku - Catholic University in Ružomberok

  www.ku.sk

  RUZOMBEROK - SK RUZOMBE01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages, Management and Administration
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages, Management and Administration
   
 8. Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave - Slovak University of Technology

  https://www.stuba.sk

  BRATISLAVA - SK BRATISL01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 9. Presovska Univerzita v Presovie - University of Presov

  https://www.unipo.sk

  PRESOV - SK PRESOV01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

   

Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...
View