Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

 

Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie

 

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W042/15
Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2019
Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
Partner krajowy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Partner zagraniczny: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim
Strona projektu TUTAJ
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Wartość projektu:793 577,75 zł
 
Dofinansowanie ze środków: 
– europejskich: 748 264,46 zł
– dotacji celowej: 21 486,09 zł
 
Opis projektu:
 
W ramach projektu przy współpracy z partnerem portugalskim wypracowano, przetestowano i wdrożono nowe rozwiązania, polegające na zwiększenia dostępu osób w wieku 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, wymiana informacji i doświadczeń.
 
W efekcie prac partnerstwa powstało modelowe rozwiązanie pod nazwą "Inwestuj w siebie". Kompleksowy model złożony był z 8 części obejmujących m.in. zestaw procedur wdrażania, programy szkoleń zgodne z EQF dla osób 50+, poradnik dla organizatorów i trenerów oraz dobre wzorce powstałe na etapie testowania. Położono nacisk na etap motywowania i zainteresowania aktywnością, ograniczenie barier dostępu, rozwijanie wiedzy i umiejętności, w tym zwłaszcza kompetencji kluczowych, i w konsekwencji zmianę postaw uczestników. Projekt był kierowany do dwóch grup docelowych:

- odbiorcy, czyli osoby w wieku 50+ (wg danych GUS osoby w wieku 50-69 stanowią w Polsce blisko 10 mln) oraz
- użytkownicy, tj. podmioty prowadzące działania LLL, instytucje rynku pracy i świadczące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw.

Wykorzystanie sprawdzonych portugalskich rozwiązań pozwoło uniknąć ewentualnych błędów na etapie tworzenia koncepcji, testowania i wdrażania modelu. Wypracowanie i wdrożenie modelu przebiegało zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie konkursu sześcioma etapami: wypracowanie wstępnej wersji, testowanie, ocena wyników testowania, wypracowanie ostatecznej wersji modelu, wdrożenie do praktyki oraz wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników.
 
Działania:
 
 
Harmonogram udzielonego wsparcia
 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność!
Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się w dniu 24 lutego 2018 roku warsztatami do wyboru podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne uczestników.


Kontakt

 
Biuro projektu:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku–Białej
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. 33 82 79 434
Email: international@ ath.bielsko.pl
 
 

Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...