Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Niemcy

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden - Dresden University of Applied Sciences
  www.htw-dresden.de
  Dresden - D DRESDEN01
  Subject area (STUDENTS) – Sciences, Mathematics and Computing
  Subject area (TEACHERS) - Sciences, Mathematics and Computing
   
 2. Hochschule Mittweida - University of Applied Sciences, Mittweida
  www.hs-mittweida.de
  Mittweida - D MITTWEI01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering and eng. trades, Business and administration
  Subject area (TEACHERS) - Engineering and eng. Trades

   

Uczelnie partnerskie w ramach programu LLP-Erasmus:

 1. Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences Frankfurt
  www.fh-frankfurt.de 
  Frankfurt - D FRANKFU04
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Technology, Business Studies, Management Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Engineering Technology
  F_am_Main-ERASMUS_Factsheet_2013.pdf
   
 2. Hochschule Mittweida - University of Applied Sciences, Mittweida
  www.hs-mittweida.de
  Mittweida - D MITTWEI01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Technology, Natural Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Engineering Technology
   
 3. Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuttel Ostfalia Hochschule fur angewandte Wissenschaften - Ostfalia University of Applied Sciences
  www.ostfalia.de
  Wolfenbuttel - D WOLFENB01
  Subject area (STUDENTS) -Engineering Technology
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering
   
 4. Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg - University of Erlangen-Nürnberg
  www.uni-erlangen.de
  Erlangen - Nurnberg - D ERLANGE01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, other
  Friedrich-Alexander-Universitt_Erlangen-Nrnberg_KEY_DATA_SHEET.pdf
   
 5. Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden - Dresden University of Applied Sciences
  www.htw-dresden.de
  Dresden - D DRESDEN01
  Subject area (STUDENTS) - Natural Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Natural Sciences

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...