Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Finlandia

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

Turun ammattikorkeakoulu - Turku University of Applied Sciences

www.tuas.fi

Turku - SF TURKU05

Subject area (STUDENTS) - Nursing

Subject area (TEACHERS) - Nursing

 

Uczelnie partnerskie w ramach programu LLP-Erasmus:

 1. Turun ammattikorkeakoulu - Turku University of Applied Sciences
  www.tuas.fi
  Turku - SF TURKU05
  Subject area (STUDENTS) - Fashion and Textile Design, Environmental Sciences, Ecology, International Relations, European Studies, Nursing
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Technology Environmental Sciences, Ecology, Nursing
  Autumn_2013_courses_in_Turku_University_of_Applied_Sciences-Technology_Environment_and_Business.pdf
   
 2. Tampereen Teknillinen Yliopisto - Tampere University of Technology
  www.tut.fi
  Tampere - SF TAMPERE02
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Technology, Natural Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Engineering Technology
   
 3. Suomen Suurinammattikorkeakoulu - Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
  www.metropolia.fi
  Helsinki - SF HELSINK37  
  Subject area (STUDENTS) - Fashion Design, International Relations, European Studies
  Subject area (TEACHERS) - Fashion Design
   
 4. Oulun Yliopisto - University of Oulu
  www.oulu.fi
  Oulu - SF OULU01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Enginering
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Enginering
   
 5. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto - Lappeenranta University of Technology
  www.lut.fi
  Lappeenranta - SF LAPPEEN01  (extended agreement)
  Subject area (STUDENTS) - Engineering
   
 6. Lahden Ammattikorkeakoulu - Lahti University of Applied Sciences
  www.lamk.fi
  Lahti - SF LAHTI11  (extended agreement)
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Technology, Nursing
  Subject area (TEACHERS) - Industrial Engineering, Nursing

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...