Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Program Buddy-system

Droga Studentko, drogi Studencie!

                   Lubisz przebywać w międzynarodowym towarzystwie?
     Lubisz poznawać nowych ludzi?
                         Lubisz uczyć się języków obcych?
             Lubisz pomagać innym?
                                                    Buddy-system to program dla Ciebie!

Masz niepowtarzalną okazję nie tylko zdobyć doświadczenie życiowe, podnieść swoje kompetencje językowe, ale przede wszystkim pomóc studentom z zagranicy odnaleźć się w obcej im rzeczywistości.

"Buddy-system" to program pomocy studentom zagranicznym realizującym część procesu kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Studenci ATH biorący udział w programie opiekują się zagranicznymi kolegami i koleżankami, pomagając im zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości kulturowej i językowej oraz ułatwiąc im załatwienie podstawowych formalności związanych z ich pobytem.

"Buddy-system" to także sposób na zdobycie wielokulturowych doświadczeń w kraju i poszerzenie kręgu znajomych i przyjaciół!

Regulamin opieki nad studentami zagranicznymi "Buddy-system" - pdf small pobierz plik
"Buddy-system" - formularz danych studenta - word small pobierz plik

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...