Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

SUN - Informacje

sun 

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych powstało w 2010 jako inicjatywa publicznych uczelni zlokalizowanych w województwie śląskim przede wszystkim w celu promocji śląskiego szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także podejmowaniu wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wizerunku Regionu jako dużego ośrodka naukowego i edukacyjnego.

Obecnie w jego skład wchodzi 9 uczelni:

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 5. Politechnika Częstochowska,
 6. Politechnika Śląska w Gliwicach,
 7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 8. Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konsorcjum łączy uczelnie o różnorakim charakterze: artystycznym, humanistycznym, ekonomicznym i technicznym, które razem prezentują szeroką ofertę kształcenia na kilkuset kierunkach studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, podyplomowych i doktoranckich.

Zagranicznym studentom członkowie Konsorcjum pragną zapewnić kompleksową organizację pobytu uczących się na Śląsku. Podejmują w tym celu wspólne inicjatywy ułatwiające dostęp do najlepszych programów nauczania i razem realizują elementy programów socjalnych uatrakcyjniających ich pobyt. Planowanymi rezultatami współpracy jest przede wszystkim integracja społeczności akademickiej województwa śląskiego, umiędzynarodowienie śląskich uczelni publicznych, a przy tym zwiększenie atrakcyjności Regionu jako miejsca studiów i nauki.

Pełnomocnik Rektora
ds. Konsorcjum Śląskich Uczleni Publicznych
z ramienia Akademii Techniczno-Humanistycznej:

mgr Hanna Lamers (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )


Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...