Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

IROs Forum - Informacje

logo-iros

IROs Forum (International Relations Offices Forum), czyli forum jednostek współpracy międzynarodwej, to inicjatywa, której głównym celem jest rozwój współpracy międzynarodowej poszczególnych uczelni partnerskich stowarzyszonych w Forum oraz wzajemna pomoc w tym zakresie.

Forum działa od stycznia 2008 roku na mocy partnerskiej umowy o współpracy i obecnie tworzą ją 22 uczelnie. 

Uczelnie członkowskie:

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. Politechnika Gdańska
 4. Politechnika Śląska
 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Uniwersytet Warszawski
 9. Uniwersytet Wrocławski
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Gdański Uniwersytet Medyczny
 13. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 14. Politechnika Łódzka
 15. Uniwersytet Gdański
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Uniwersytet Łódzki
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 20. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 21.  Politechnika Krakowska 
 22. UMCS

Podstawowe zadania IROs Forum, ujęte w umowie, to: promowanie uczelni partnerskich w kraju i zagranicą, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni poprzez m.in. organizację szkoleń i konferencji, wypracowywanie wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy, inicjowanie wspólnych projektów oraz podejmowanie nowych wyzwań w procesie internacjonalizacji uczelni.

Organem decyzyjnym Forum jest Rada Forum, która m.in. określa strategiczne kierunki działania Forum i planuje budżet. Członkami Rady są delegowani przedstawiciele każdej z uczelni partnerskich - ze względu na rolę, jaką ma pełnić Forum, są nimi szefowie biur współpracy zagranicznej poszczególnych uczelni. Pracami Rady kieruje corocznie wybierany przewodniczący. Pierwszym przewodniczącym był pomysłodawca całego przedsięwzięcia - mgr Barbara Centkowska, Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej "InterRel" Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W listopadzie 2008 roku odbyły się wybory i nowym przewodniczącym Rady IROs Forum została mgr Hanna Lamers, Kierownik Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a przyjęcie w poczet członków IROs Forum odbywa się poprzez deklarację członkostwa oraz zgodę większości członków i odpowiednią uchwałę władz statutowych.

Przewodnictwo w sieci IROs Forum przejęła 1 stycznia 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza. W latach 2021-2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH pani Marta Foryś.

Członkiem Rady IROs Forum z ramienia Akademii Techniczno-Humanistycznej jest mgr Hanna Lamers (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). 


Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...