Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

IROs Forum - Informacje

logo-iros

IROs Forum (International Relations Offices Forum), czyli forum jednostek współpracy międzynarodwej, to inicjatywa, której głównym celem jest rozwój współpracy międzynarodowej poszczególnych uczelni partnerskich stowarzyszonych w Forum oraz wzajemna pomoc w tym zakresie.

Forum działa od stycznia 2008 roku na mocy partnerskiej umowy o współpracy i obecnie tworzy je 19 uczelni. 

9 uczelni założycielskich:

1. Akademia Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
3. Politechnika Gdańską
4. Politechnika Śląska w Gliwicach
5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
8. Uniwersytet Warszawski
9. Uniwersytet Wrocławski

W kolejnych latach dołączyły:

10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008)
11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008)
12. Gdański Uniwersytet Medyczny (2008)
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010)
14. Politechnika Łódzka (2010)
15. Uniwersytet Gdański (2010)
16. Politechnika Wrocławska (2011)
17. Uniwersytet Łódzki (2012)
18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2014)
19. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2014)


Podstawowe zadania IROs Forum, ujęte w umowie, to: promowanie uczelni partnerskich w kraju i zagranicą, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni poprzez m.in. organizację szkoleń i konferencji, wypracowywanie wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy, inicjowanie wspólnych projektów oraz podejmowanie nowych wyzwań w procesie internacjonalizacji uczelni.

Organem decyzyjnym Forum jest Rada Forum, która m.in. określa strategiczne kierunki działania Forum i planuje budżet. Członkami Rady są delegowani przedstawiciele każdej z uczelni partnerskich - ze względu na rolę, jaką ma pełnić Forum, są nimi szefowie biur współpracy zagranicznej poszczególnych uczelni. Pracami Rady kieruje corocznie wybierany przewodniczący. Pierwszym przewodniczącym był pomysłodawca całego przedsięwzięcia - mgr Barbara Centkowska, Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej "InterRel" Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W listopadzie 2008 roku odbyły się wybory i nowym przewodniczącym Rady IROs Forum została mgr Hanna Lamers, Kierownik Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a przyjęcie w poczet członków IROs Forum odbywa się poprzez deklarację członkostwa oraz zgodę większości członków i odpowiednią uchwałę władz statutowych.

Przewodnictwo w sieci IROs Forum przejęła 1 stycznia 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza. W latach 2021-2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH pani Marta Foryś.

Członkiem Rady IROs Forum z ramienia Akademii Techniczno-Humanistycznej jest mgr Hanna Lamers (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). 


Ogłoszenia


FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...