Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

IROs Forum - Informacje

logo-iros

IROs Forum (International Relations Offices Forum), czyli forum jednostek współpracy międzynarodwej to inicjatywa, której głównym celem jest rozwój współpracy międzynarodowej poszczególnych uczelni partnerskich stowarzyszonych w Forum oraz wzajemna pomoc w tym zakresie.

Forum działa od stycznia 2008 roku na mocy partnerskiej umowy o współpracy i obecnie tworzy je 19 uczelni. 

9 uczelni założycielskich:

1. Akademia Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
3. Politechnika Gdańską
4. Politechnika Śląska w Gliwicach
5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
8. Uniwersytet Warszawski
9. Uniwersytet Wrocławski

W kolejnych latach dołączyły:

10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008)
11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008)
12. Gdański Uniwersytet Medyczny (2008)
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010)
14. Politechnika Łódzka (2010)
15. Uniwersytet Gdański (2010)
16. Politechnika Wrocławska (2011)
17. Uniwersytet Łódzki (2012)
18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2014)
19. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2014)

Podstawowe zadania IROs Forum, ujęte w umowie, to: promowanie uczelni partnerskich w kraju i zagranicą, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni poprzez m.in. organizację szkoleń i konferencji, wypracowywanie wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy, inicjowanie wspólnych projektów oraz podejmowanie nowych wyzwań w procesie internacjonalizacji uczelni.

Organem decyzyjnym Forum jest Rada Forum, która m.in. określa strategiczne kierunki działania Forum i planuje budżet. Członkami Rady są delegowani przedstawiciele każdej z uczelni partnerskich - ze względu na rolę, jaką ma pełnić Forum, są nimi szefowie biur współpracy zagranicznej poszczególnych uczelni. Pracami Rady kieruje corocznie wybierany przewodniczący. Pierwszym przewodniczącym był pomysłodawca całego przedsięwzięcia - mgr Barbara Centkowska, Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej "InterRel" Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W listopadzie 2008 roku odbyły się wybory i nowym przewodniczącym Rady IROs Forum została mgr Hanna Lamers, Kierownik Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Rady wybierani na roczne kadencje:

2008 – Barbara Centkowska, animator i twórca naszej sieci Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

2009 – Hanna Lamers, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej (obecnie Biura Wymiany Akademickiej), Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Bialej

2010 – Aniela Tejchman, Kierownik Działu Spraw Międzynarodowych, Politechnika Gdańska 

2011 – Ewa Derkowska-Rybicka, Kierownik BPM, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2012 – Ewa Kiszka, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych, Gdański Uniwersytet Medyczny

2013 - Dominika Janik-Hornik, Kierownik Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2014 - Ewa Mroczek, Dział Współpracy Miedzynarodowej, Politechnika Wrocławska

2015 - Joanna Mrowiec-Denkowska, Kierownik Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej, Politechnika Śląska w Gliwicach 

2016 - Agata Wójcik, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a przyjęcie w poczet członków IROs Forum odbywa się poprzez deklarację członkostwa oraz zgodę większości członków i odpowiednią uchwałę władz statutowych.


Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...