Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Bułgaria

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Paisii Hilendarski University of Plovdiv             

  www.uni-plovdiv.bg     

  PLOVDIV - BG PLOVDOV04
  Subject area (STUDENTS) - Foreign Languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign Languages

 2. Sofia University "Saint Kliment Ohridski"         

  www.uni-sofia.bg

  SOFIA - BG SOFIA06
  Subject area (STUDENTS) - Foreign Languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign Languages

 3. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

  https://uacg.bg

  SOFIA - BG SOFIA04
  Subject area (STUDENTS) - Building and Civil Engineering, Transportation Engineering, Structural Engineering, Hydraulic Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Building and Civil Engineering, Transportation Engineering, Structural Engineering, Hydraulic Engineering

 4. St. Cyril and St. Methodius  University of Veliko Tyrnovo         

  www.uni-vt.bg

  VELIKO TURNOVO - BG VELIKO01
  Subject area (STUDENTS) - Languages
  Subject area (TEACHERS) - Languages

 5. Varna Free University "Chernorizets Hrabar"

  www.vfu.bg/en

  VARNA - BG VARNA01
  Subject area (STUDENTS) - Business, Administration and Law
  Subject area (TEACHERS) - Business, Administration and Law

 6. Technical University of Sofia

  https://tu-sofia.bg

  SOFIA - BG SOFIA16
  Subject area (STUDENTS) - Information and Comunication Technologies, Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Information and Comunication Technologies, Engineering, Manufacturing and Construction


Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...