Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Turcja

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Fatih Sultan Mehmet Vakif University Istanbul

  www.fatihsultan.edu.tr

  ISTANBUL - TR ISTANBU39
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Manufacturing and Construction, Science, Mathemathic, Computing 
   
 2. Eskisihir Osmangazi University, Eskisehir

  www.ogu.edu.tr

  ESKISEHIR - TR ESKISEH02
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Manufacturing and Construction, Mechanical Engineering
   
 3. Karabuk Universitesi - Karabuk University

  www.karabuk.edu.tr

  KARABUK - TR KARABUK01
  Subject area (STUDENTS) - Economics, International Relations, English Philology. Computer Engineering, Sociology, Mechanical Engineering, Environmental Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Business Studies and Management Sciences, International Relations, English Philology, Computer Engineering, Sociology, Mechanical Engineering
   
 4. Batman Universitesi - Batman University

  www.batman.edu.tr

  BATMAN - TR BATMAN01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 5. Akdeniz Universitesi - Akdeniz University

  www.akdeniz.edu.tr

  ANTALYA - TR ANTALYA01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 6. Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu - Gebze Institute of Technology

  www.nku.edu.tr

  GEBZE - TR KOCAELI01
  Subject area (STUDENTS) - Business and administration
  Subject area (TEACHERS) - Business and administration
   
 7. Okan Universitesi - Okan University

  www.okan.edu.tr

  ISTANBUL - TR ISTANBU22
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering Manufacturing and Construction
   
 8. Bahcesehir Universitesi - Bahcesehir University

  www.bahcesehir.edu.tr

  ISTANBUL - TR ISTANBU08
  Subject area (STUDENTS) - Social Science, Business, Business and Administration and Law, Science, Mathematics and Computing
  Subject area (TEACHERS) - Social Science, Business, Business and Administration and Law, Science, Mathematics and Computing
   
 9. Istanbul Teknik Universitesi - Technical University of Istanbul

  www.itu.edu.tr

  ISTANBUL - TR ISTANBU04
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
   
 10. Gaziantep Universitesi - University of Gaziantep

  www.gantep.edu.tr

  GAZIANTEP - TR GAZIANT01
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
   
 11. Ankara Universitesi - Ankara University

  www.ankara.edu.tr

  ANKARA - TR ANKARA01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 12. Firat Universitesi - Firat University

  www.firat.edu.tr

  ELAZIG - TR ELAZIG01
  Subject area (STUDENTS) - Mechatronics Engineering Department, Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Mechatronics Engineering Department, Engineering, Manufacturing and Construction
   
 13. Tunceli Universitesi – Tunceli University

  www.tunceli.edu.tr

  TUNCELI - TR TUNCELI01
  Subject area (STUDENTS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction / Environmental sciences, Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction
   
 14. Gaziosmanpasa Universitesi - Gaziosmanpasa University

  www.gop.edu.tr

  TOKAT - TR T0KAT01
  Subject area (STUDENTS) - Social Science, Business, Business and Administration and Law
  Subject area (TEACHERS) - Social Science, Business, Business and Administration and Law
   
 15. Selcuk Universitesi - Selcuk University

  www.selcuk.edu.tr

  KONYA - TR KONYA01
  Subject area (STUDENTS) - Management and Administration
  Subject area (TEACHERS) - Management and Administration
   
 16. Namık Kemal Üniversitesi – Namik Kemal University

  www.nku.edu.tr

  TEKIRDAG - TR TEKIRDA01
  Subject area (STUDENTS) - Nursing and care
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and care
   
 17. RecepTayyip Erdogan Üniversitesi - RecepTayyip Erdogan University

  erdogan.edu.tr

  RIZE - TR RIZE01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Manufacturing and Construction
 18. Mus Alparslan Üniversitesi - Mus Alparslan University

  www.alparslan.edu.tr  

  MUS - TR MUS01
  Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwifery
   

 19. Sinop Üniversitesi - Sinop University            

  www.sinop.edu.tr         

  SINOP - TR SINOP01
  Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwifery
   

 20. Middle East Technical University (METU)

  www.metu.edu.tr

  ANKARA - TR ANKARA04
  Subject area (STUDENTS) - Building and Civil Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Building and Civil Engineering
   
 21. Anadolu Universitesi - Anadolu University

  https://www.anadolu.edu.tr

  ESKISEHIR - TR ESKISEH01
  Subject area (STUDENTS) - Business, Administration and Law
  Subject area (TEACHERS) - Business, Administration and Law
   
 22. Yozgat Bozok Universitesi - Yozgat Bozok University

  https://bozok.edu.tr

  YOZGAT - TR YOZGAT01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 23. Istanbul Medeniyet Universitesi - Istanbul Medeniyet University

  https://medeniyet.edu.tr  

  ISTANBUL - TR ISTANBU48
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction

 


Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...