Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Pracownicy+

WYJAZDY NA SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (STT) EU flag-Erasmus vect_POS

OGÓLNE ZASADY
Wyjazdy STT skierowane są do pracowników administracyjnch i naukowo-dydaktycznych.
Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (udział w seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, dla nauczycieli akademickich - udział w specjalistycznych kursach z metodyki nauczania).
Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.
Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską, a także nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej.
Podstawą ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego planu szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement, który musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą. Plan pracy powinien zostać podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika).
Pracownik zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia zadeklarowanego  w zgłoszonym planie szkoleniowym, podpisanym przez Dziekana/Kierownika Wydziału/Działu.
Wysokość przyznanego grantu jest ściśle związana z zadeklarowanym w zgłoszeniu krajem, w którym odbędzie się szkolenie.
Pracownicy samodzielnie uczestniczą w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć szkolenie. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.
Wszelkie zmiany mogą nastąpić tylko w losowych przypadkach i wymagają każdorazowej zgody uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii działanie typu STT może być realizowane:
1) w formie zdalnej z miejsca zakwaterowana za granicą,
2) w formie zdalnej z miejsca pobytu pracownika w Polsce ( w tym wypadku pracownikowi nie przysługuje grant na wyjazd). 

Każda indywidualna umowa, dla każdego wyjeżdzającego będzie określała konkretne warunki finansowania w zależnościod wybranego przez uczestnika trybu mobilności. 

Zgodnie z §4, pkt. 3 Zarządzenia Nr 1501/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2021 roku Zarządzeniami JM Rektora w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami, w ramach działania STT (Staff for Training Assignments) mogą być realizowane wyłącznie za zgodą Rektora ATH, wydaną na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wyjazdu i po podpisaniu oświadczenia uczestnika mobilności. Oświadczenia do pobrania w tabeli poniżej.

Podstawowe informacje do Staff Mobility for Training – Mobility Agreement:
University of Bielsko-Biala
Erasmus Code: PL BIELSKO02
Country/Country code: POLAND/PL
Contact person name and position: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, PhD Erasmus+ Institutional Coordinator
Contact person e-mail/phone: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. +48 33 82 79 434
Size of enterprise: >250 employees
 

Rok akademicki 2020/2021

1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego Pobierz plik →
2. Zarządzenie 1268/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 rok Pobierz plik →
3. Regulamin Pobierz plik →
4. Stawki grantu Pobierz plik →
5. Formularz dane osobowe Pobierz plik →
6. Wstępne zgłoszenie STT 2020-21 Pobierz plik →
7. Staff Mobility for Training – Mobility Agreement Pobierz plik →
8. Confirmation of Stay Pobierz plik →
9. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy Erasmus + Pobierz plik →
10. Podanie do Rektora Pobierz plik 
11. Oświadczenie uczestnika mobilności Pobierz plik 


Rok akademicki 2019/2020

1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego Pobierz plik →
2. Zarządzenie 1268/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 rok Pobierz plik →
3. Regulamin Pobierz plik →
4. Stawki grantu Pobierz plik →
5. Formularz dane osobowe Pobierz plik →
6. Wstępne zgłoszenie STT 2019-20 Pobierz plik →
7. Staff Mobility for Training – Mobility Agreement Pobierz plik →
8. Confirmation of Stay Pobierz plik →
9. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy Erasmus + Pobierz plik →
10. Podanie do Rektora Pobierz plik 
1166. Oświadczenie uczestnika mobilności Pobierz plik 
 

   

Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...