Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Czechy

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Tomas Bata University in Zlin
  

http://www.utb.cz


ZlLIN - CZ ZLIN01       
Subject area (only TEACHERS) - Foregin languages

2. Masarykova Univerzita v Brně - Masaryk University
         

http://www.muni.cz
            

BRNO - CZ BRNO05
Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

3. Vysoká škola technická a ekonomicka v Českých Budějovicich - Institute of Technology and Business in České Budějovice

http://www.vstecb.cz
         

CESKE BUDEJOVICE - CZ CESKE04             
Subject area (STUDENTS) - Building and Civil Engineering, Business and Administration, Transport Services, Mechanics and Metal Trades
Subject area (TEACHERS) - Building and Civil Engineering, Business and Administration, Transport Services, Mechanics and Metal Trades

4. Technicka Univerzita Ostrava - Technical University of Ostrava
   

www.vsb.cz             

OSTRAVA - CZ OSTRAVA01  
Subject area (STUDENTS) - Environmental Sciences, Business and Administration
Subject area (TEACHERS) - Environmental Sciences, Business and Administration

5. Ostravska Univerzita v Ostrave - University of Ostrava
     

www.osu.cz             

OSTRAVA - CZ OSTRAVA02  
Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences, Nursing and midwifery
Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences, Nursing and midwifery

6. Jihoceska Univerzita v Ceskych Budejovicích - University of South Bohemia
        

www.pf.jcu.cz         

CESKE BUDEJOVICE - CZ CESKE01
Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
Subject area (STUDENTS) - Education
Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

7. Univerzita Pardubica - University of Pardubice
    

www.upce.cz          

PARDUBICE - CZ PARDUB01 
Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

8. Univerzita Palackeho v Olomouci - Palacky University Olomouc
          

www.upol.cz/en
    

OLOMOUC - CZ OLOMOUC01             
Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

9. Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague

www.cuni.cz            

PRAHA - CZ PRAHA07          
Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

10. Stredni Skola Hotelnictvi a Gastronomie SCMSD
 

http://hotelova-skola.cz
  

PRAHA       
Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
Subject area (TEACHERS) -

11. Technicka Univerzita v Liberci - Technical University of Liberec

https://www.tul.cz

LIBEREC - CZ LIBEREC01
Subject area (STUDENTS) - Machanical Engineering
Subject area (TEACHERS) - Mechanical EngineeringOgłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...
View