Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Nauczyciele+

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH EU flag-Erasmus vect_POS

Ogólne zasady
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznych, z którymi ATH  podpisała umowy międzyinstytucjonalne.
Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotować indywidualny program nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement), który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłająca i goszczącą.
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia dydaktyczne mogą być przeprowadzone:
1)  w formie zdalnej z miejsca zakwaterowana za granicą (tzw. BLENDED MOBILITY).
2) w formie zdalnej z miejsca pobytu nauczyciela w Polsce (w tym wypadku nauczycielowi nie przysługuje grant na wyjazd). 

Każda indywidualna umowa, dla każdego wyjeżdzającego będzie określała konkretne warunki finansowania w zależności od wybranego przez uczestnika trybu mobilności. 
 
Zgodnie z §4, pkt. 3 Zarządzenia Nr 1501/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2021 roku Zarządzeniami JM Rektora w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wyjazdy nauczycieli STA (Staff for Teaching Assignments) mogą być realizowane wyłącznie za zgodą Rektora ATH, wydaną na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wyjazdu i po podpisaniu oświadczenia uczestnika mobilności. Oświadczenia do pobrania w tabeli poniżej.

Podstawowe informacje do Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement:
University of Bielsko-Biala
Erasmus Code: PL BIELSKO02
Country/Country code: POLAND/PL
Contact person name and position: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, PhD Erasmus+ Institutional Coordinator
Contact person e-mail/phone: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. / +48 33 82 79 434
Size of enterprise: >250 employees
 
Rok akademicki 2020/2021

1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego Pobierz plik →
2. Zarządzenie 1267/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku  Pobierz plik →
3. Regulamin Pobierz plik →
4. Stawki grantu Pobierz plik →
5. Formularz dane osobowe Pobierz plik →
6. Kody dziedzin kształcenia Pobierz plik →
7. Wstępne zgłoszenie STA 2020-2021 Pobierz plik →
8. Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement Pobierz plik →
9. Confirmation of Stay Pobierz plik →
10. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy Erasmus + Pobierz plik →
11. Podanie do Rektora Pobierz plik →
12. Oświadczenie uczestnika mobilności Pobierz plik 

 


Rok akademicki 2019/2020
1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego Pobierz plik →
2. Zarządzenie 1267/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku  Pobierz plik →
3. Regulamin Pobierz plik →
4. Stawki grantu Pobierz plik →
5. Formularz dane osobowe Pobierz plik →
6. Kody dziedzin kształcenia Pobierz plik →
7. Wstępne zgłoszenie STA 2019-2020 Pobierz plik →
8. Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement Pobierz plik →
9. Confirmation of Stay Pobierz plik →
10. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy Erasmus + Pobierz plik →
11. Podanie do Rektora Pobierz plik 
12. Oświadczenie uczestnika mobilności Pobierz plik 

 


Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...