Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Deklaracja Polityki Erasmusa

erasmus logo


Deklaracja Polityki Erasmusa (2021–2027) 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jest jedyną publiczną uczelnią wyższą o profilu akademickim w regionie Podbeskidzia. Prowadząc kształcenie na pięciu wydziałach, oferuje 21 programów studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim na kierunkach technicznych, ekonomicznych, medycznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z długofalową strategią rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego Uczelnia kładzie nacisk na wysoką jakość programów kształcenia, podnoszenie kompetencji naukowych i interpersonalnych kadr, a także włączenie w proces dydaktyczny studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich różnych narodowości, którzy swą wiedzą, kulturą i doświadczeniem wzbogacają lokalną społeczność akademicką.

20-letnie doświadczenie beneficjenta programu Erasmus (Socrates, LLP, Erasmus+) pokazało, że internacjonalizacja jest kluczowym działaniem wspomagającym rozwój Uczelni – zarówno w sferze jakości badań naukowych, różnorodności oferty edukacyjnej, jak i w sferze kompetencji interkulturowych i otwartości na świat jej studentów oraz pracowników. W związku z tym podniesienie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni zajmuje najważniejsze miejsce wśród działań zapisanych w strategii jej rozwoju. Priorytetem jest dalszy aktywny udział Uczelni w Programie Erasmus+ i wykorzystywanie wszystkich możliwości projektowych, oferowanych przez ten program, których beneficjentami będzie nie tylko społeczność akademicka Uczelni (studenci, doktoranci, kadra naukowo-dydaktyczna i pracownicy administracyjni), ale także młodzież (uczniowie szkół podstawowych i średnich) i seniorzy (słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Do głównych zadań wynikających z uczestnictwa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Programie Erasmus+ w latach 2021–2027 należą:
 1. Zwiększenie liczby mobilności studentów (w tym doktorantów) przyjeżdżających na studia i praktyki.
 2. Zwiększenie liczby mobilności studentów (w tym doktorantów) wyjeżdżających na studia i praktyki.
 3. Zwiększenie liczby mobilności kadry akademickiej i pracowników administracyjnych przyjeżdżających jak i wyjeżdżających.
 4. Zacieśnienie współpracy i wymiany doświadczeń z dotychczasowymi partnerami w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.
 5. Rozszerzenie współpracy o nowe zagraniczne ośrodki dydaktyczne, przedsiębiorstwa i instytucje.
 6. Zwiększenie liczby międzynarodowych projektów edukacyjno-społecznych.
 7. Dostosowanie funkcjonowania Programu Erasmus+ na Uczelni do współcześnie obowiązujących wymogów administracyjnych.
 8. Promocja Programu Erasmus+ w Uczelni i w regionie.

Zwiększenie liczby studentów przyjeżdżających (podwojenie ich liczby w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej  Programu Erasmus) wiąże się z: a) wzbogaceniem oferty dydaktycznej w językach obcych (angielskim, hiszpańskim), b) aktualizacją i przekształceniem istniejącego katalogu kursów w bardziej przyjazny dla studentów zagranicznych, c) uruchomieniem Welcome Point i Klubu dla studentów i pracowników zagranicznych (University of Bielsko-Biala International Club), dzięki którym możliwa będzie integracja obcokrajowców ze społecznością Uczelni, d) zmianą tradycyjnego sposobu kształcenia i dostosowanie go do wymogów edukacji cyfrowej poprzez dalsze udoskonalanie e-learningu i budowaniem cyfrowej przestrzeni edukacyjnej w Uczelni, tak ważnej w świetle sytuacji pandemicznej, która przyspieszyła rozwój zasobów wirtualnych, e) zapewnieniem przejrzystego system oceniania w Uczelni, zgodnego z europejskimi wydalszą organizacją tygodnia orientacyjnego w semestrze zimowym i letnim, f) zapewnieniem odpowiedniego wsparcia podczas mobilności wszystkim uczestnikom Programu dzięki regularnym konsultacjom indywidualnym, wsparciu psychologicznemu oraz zajęciom o charakterze orientacyjnym i integracyjnym.

Zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających zostanie osiągnięte dzięki a) implementacji nowych trybów mobilności, dających szansę na włączenie studentek i studentów z mniejszymi szansami, b) organizowaniu spotkań on-line i indywidualnemu doradztwu w zakresie wyboru destynacji i sposobu uczestnictwa w Programie Erasmus+, c) utworzeniu Klubu Absolwentów Programu Erasmus+ skupiającego studentów i pracowników, którzy wcześniej zrealizowali mobilności i będą pełnić funkcję ambasadorów Programu, zachęcając swoim przykładem pozostałych studentów do wzięcia udziału w mobilności, a także do opieki nad osobami przyjeżdżającymi w ramach Buddy System, d) współpracy koordynatorów Programu Erasmus+ ze szkołą doktorską i zachęcaniu doktorantów do aktywnego uczestnictwa w Programie, e) budowaniu bazy przedsiębiorstw i instytucji zagranicznych, w których możliwa będzie realizacja praktyk dla studentów i absolwentów.

Zwiększenie liczby mobilności kadry akademickiej i pracowników administracji przyjeżdżających Uczelnia ma zamiar osiągnąć poprzez organizację międzynarodowego tygodnia odbywającego się co roku, którego program będzie koncentrować się na wymaganiach i wyzwaniach związanych z internacjonalizacją i nową fazą Programu Erasmus+.

Zwiększenie liczby mobilności pracowników wyjeżdżających Uczelnia osiągnie dzięki indywidualnym konsultacjom adresowanym do pracowników, którzy dopiero rozpoczynają mobilności w ramach Programu, a także dzięki rozwijaniu sieci kontaktów międzynarodowych, odpowiadających profilom badań, prowadzonych na Uczelni i korelujących z ofertą edukacyjną.

Zacieśnienie współpracy i wymiany doświadczeń z dotychczasowymi uczelniami partnerskimi w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych będzie polegało na zintensyfikowaniu działalności projektowej w ramach akcji KA2 w obszarach badań i kształcenia, w których Uczelnia jest aktywna. Intensyfikacja tej aktywności w perspektywie długofalowej ma na celu wzmocnienie współpracy na rzecz innowacji i budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa wyższego. Rozszerzenie współpracy o nowe zagraniczne ośrodki dydaktyczne, przedsiębiorstwa i instytucje polegać będzie na formalizowaniu i intensyfikacji dotychczasowych wspólnych badań naukowych i inicjowaniu wspólnej aktywności projektowej.

Zarówno zacieśnienie istniejącej współpracy, jak i rozszerzenie współpracy o nowe zagraniczne ośrodki mają na celu zwiększenie liczby międzynarodowych projektów edukacyjno-społecznych. Intensyfikacja aktywności projektowej pracowników Uczelni będzie wspierana poprzez organizację spotkań informacyjnych i szkoleniowych, na których będą omawiane etapy przygotowywania projektów i prezentowane przykłady dobrych praktyk projektowych.

Dostosowanie funkcjonowania Programu Erasmus+ na Uczelni do współcześnie obowiązujących wymogów będzie polegało na usprawnieniu obiegu dokumentów, który został dostosowany do nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych przez młodych ludzi w celu szybszegoo i łatwiejszego niż dotychczas dopełniania wszelkich procedur. Planuje się: a)  wprowadzenie w życie nowych narzędzi i procedur elektronicznej obsługi programu (wprowadzenie systemu USOS, a także wykorzystanie narzędzi takich jak Erasmus Dashboard, Online Learning Agreement.), b) promocję inicjatywy Europejskiej Karty Studenta.

Omówione wyżej działania służące realizacji celów bezpośrednio wynikających z uczestnictwa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Programie Erasmus+ będą sprzyjać promocji Programu Erasmus+ na Uczelni i w regionie. Sprzyjać jej będą także przyszłe projekty w ramach partnerstw strategicznych i innych działań (jak np. Dzień Otwarty), skierowanych do młodzieży szkolnej (która w przyszłości może rozpocząć kształcenie w Uczelni, stając się również uczestnikiem Programu Erasmus+) oraz celujących w edukację dla dorosłych (seniorów). Projekty te zwiększą atrakcyjność i rozpoznawalność Uczelni i staną się cennym narzędziem jej promocji zarówno w środowisku międzynarodowym jak i lokalnym. Rozwój tego obszaru jest zgodny ze strategią uczelni, a także jednym z ważnych aspektów strategii rządowej reprezentowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Do pozostałych działań prowadzących do rozwoju Europejskiego Obszaru Edukacyjnego należy edukacja oparta na wiedzy, zrównoważonym rozwoju oraz poszanowania środowiska naturalnego, którą Uczelnia będzie wdrażać i realizować na drodze:

 • praktyk przyjaznych środowisku, stanowiących ważny element zarówno planu internacjonalizacji instytucji, jak i strategii lokalnego, zrównoważonego rozwoju
 • włączenia do programu tygodnia orientacyjnego panelu, poświęconego wdrażaniu i promowaniu praktyk przyjaznych środowisku, podejmującego kwestie ochrony wód, oszczędności energii, emisji gazów, zanieczyszczeniu ziemi i prowadzonego przez ekspertów w tej dziedzinie
 • wyjaśniania, w jaki sposób Uczelnia i miasto prowadzą politykę ochrony środowiskowa
 • praktycznych działań – segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii, papieru, emisji gazów powstających w procesie recyklingu
 • promowania akcji społecznych organizowanych przez społeczność akademicką, w które są włączeni studenci przyjeżdżający (jedna z form kampanii integracyjnych)
 • organizacji warsztatów dla studentów (polskich i zagranicznych), podczas których przyjeżdżający studenci dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie budowania przestrzeni przyjaznej środowisku w ich krajach, na uczelniach;
 • szkoleń, które pokazują, jak korzystać z systemu wypożyczalni rowerów miejskich – w ramach projektu BBbike (https://bbbike.eu/?lang=2)
 • promowania stosowania butelek filtrujących, wielokrotnego użytku – jako  alternatywy dla napojów w butelkach plastikowych.

Realizując i promując Program Erasmus+, Uczelnia promuje wartości demokratyczne i obywatelskie Unii Europejskiej w środowisku akademickim i wśród lokalnej społeczności. Ponadto Uczelnia podejmuje współpracę z władzami miasta, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami celem budowy silnego, tolerancyjnego i otwartego na europejskie wartości społeczeństwa lokalnego, które swymi działaniami przyczynia się do budowy europejskiego wymiaru edukacyjnego.

Wszystkie powyższe działania wpisują się w misję i strategię internacjonalizacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, które realizowane są dzięki zaangażowaniu zarówno studentów Uczelni jak i jej pracowników oraz przy wsparciu instytucji współpracujących z Uczelnią (Urząd Miasta, organizacje pozarządowe).


Deklaracja Polityki Erasmusa (2014–2020) 
 


Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...