Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

O programie Erasmus+

erasmus rgb
Erasmus+ jest programem edukacyjnym, finansowanym z funduszy europejskich i mającym na celu podnoszenie poziomu kształcenia, a także wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.
W ramach akcji Erasmus można realizować jedno, klika lub wszystkie z niżej wymienionych aktywności:
 

 • wymiana studentów - wyjazdy stypendialne do partnerskich uczelni w krajach europejskich oraz przyjmowanie studentów zagranicznych na własnej uczelni
 • wymiana kadry dydaktycznej - organizowanie wykładów w uczelniach partnerskich, a także przyjmowanie wykładowców zagranicznych na naszej uczelni
 • organizacja wymiany studentów i dydaktyków w celu promocji wyjazdów i współpracy zagranicznej, przygotowanie studentów i wykładowców wyjeżdżających na stypendia, opieka nad studentami przyjeżdżającymi z krajów Unii Europejskiej
 • wdrażanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) - systemu ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
 • opracowanie nowych programów kształcenia przy współudziale europejskich partnerów
 • organizacja kursów intensywnych - zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla studentów
 • udział w Sieciach Tematycznych

European Policy Statement, czyli Deklaracja Polityki Europejskiej, przedstawia ogólny plan rozwoju strategicznego uczelni w zakresie współpracy zagranicznej. Deklaracja to dokument pozwalający ocenić spójność działań proponowanych do finansowania z całościową strategią uczelni. W Deklaracji przedstawia się skrótowo politykę uczelni dotyczącą integracji osób niepełnosprawnych, równości szans, wkładu w zwalczaniu rasizmu i promowaniu spójności społeczno-ekonomicznej.

Udział Polski w programie Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99 - 46 polskich uczelni wyższych podpisało Kontrakt Uczelniany z Komisją Europejską. W roku 1999/2000 w programie uczestniczyły 74 uczelnie, w 2000/01 - 98 uczelni, w 2001/02 - 98 uczelni i 2002/03 - 120 uczelni. W dalszym ciągu ilość uczelni biorących udział w programie rośnie.

Akademia Techniczno-Humanistyczna aktywny udział w programie rozpoczęła w roku akademickim 1998/99 (jeszcze jako Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej). Nasza Uczelnia poszerza krąg uczelni partnerskich na całym świecie i wysyła coraz większą ilość studentów i nauczycieli akademickich na stypendia zagraniczne. W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej program jest koordynowany przez Centrum Wymiany Akademickiej ATH.
 

 
 
 

Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...