Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Hiszpania

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Universidade de Vigo - University of Vigo 

  www.uvigo.es

  VIGO - E VIGO01
  Subject area (STUDENTS) - Electronic Engineering, Telecommunication, Engineering, Technology, Languages and Philological Sciences, Informatics, Computer Science, Economics, Materials Science, Chemistry
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Technology, Languages and Philological Sciences, Informatics, Computer Science, Economics, Chemistry
   
 2. Universitat Politècnica de Catalunya -Technical University of Catalonia 

  www.upc.edu 

  BARCELONA - E BARCELO03
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering, Materials Science, Electronics and Automation, Mechanics and Metal Trades
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering, Materials Science, Electronics and Automation, Mechanics and Metal Trades
   
 3. Universitat Rovira I Virgili

  www.urv.cat

  TARRAGONA - E TARRAGO01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages
   
 4. Universidad de Leon - University of Leon

  www.unileon.es

  LEON - E LEON01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign Languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages
   
 5. Universitat de Girona - University of Girona

  www.udg.edu

  GIRONA - E GIRONA02
  Subject area (STUDENTS) - Education
  Subject area (TEACHERS) - Education
   
 6. Universidad de Extremadura - University of Extremadura

  www.unex.es
  BADAJOZ - E BADAJOZ01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages, Bussiness and administration, Management and administration
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages, Bussiness and administration, Management and administration
   
 7. Universidad de Cádiz - University of Cadiz 

  www.uca.es 

  CADIZ - E CADIZ01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Engineering, Informatics, Computer Science
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering, Informatics, Computer Science
   
 8. Universidad de Valladolid - University of Valladolid 

  www.uva.es 

  VALLADOLID - E VALLADO01
  Subject area (STUDENTS) - Foreign languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages
   
 9. Universidad Complutense de Madrid - The Complutense University of Madrid 

  www.ucm.es

  MADRID - E MADRID03
  Subject area (STUDENTS) - History
  Subject area (TEACHERS) - History
   
 10. Universided de Sevilla - University of Sevilla 

  www.internacional.us.es 
            
  SEVILLA - E SEVILLA01     
  Subject area (STUDENTS) - Spanish Filology
  Subject area (TEACHERS) - Spanish Filology
   
 11. Universidad Catolica de Valencia "San Vicente Martir"

  www.ucv.es

  VALENCIA - E Valenci11
  Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwifery
   
 12. Universidad de Burgos - University of Burgos

  https://www.ubu.es

  BURGOS - E BURGOS01
  Subject area (STUDENTS) - Computer Science
  Subject area (TEACHERS) - Computer Science

 


Ogłoszenia


Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
18-03-21 | Więcej...

FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

01-03-21 | Więcej...