Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Grecja

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. University of Aegean, Athine 
  www.aegean.gr
  G ATHINE41 
  Subject area (STUDENTS) – Education, Business administration and law, Industrial Engineering and Management
   
 2. Technological Educational Institute of Central Macedonia - Technological Educational Institution of Serres
  www.teiser.gr
  Serres - G SERRES01
  Subject area (STUDENTS) – Engineering, Manufacturing and Construction, Social Sciences, Business and Law
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction, Social Sciences, Business and LawUczelnie partnerskie w ramach programu LLP-Erasmus:

 1. Technological Educational Institution of Serres
  www.teiser.gr
  Serres - G SERRES01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Engineering, Business Studies, Management Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering, Business Studies, Management Sciences
   
 2. Technologiko Ekpedeftiko Idrima-Kavalas - Technological Educational Institute of Kavala
  www.teikav.edu.gr
  Kavala - G KAVALA01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Engineering, Business Studies, Management Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering, Business Studies, Management Sciences

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...