Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Centrum Wymiany Międzynarodowej

tel./fax: +48 33 82 79 447
tel.: +48 33 82 79 434 / +48 33 82 79 356
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
budynek L, pokój 402, IV piętro
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała

Biuro czynne: pon.-pt. 7.30-15.30
Godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus+: wt., śr., czw. 11.00-14.00

DR AGNIESZKA BĘDKOWSKA-KOPCZYK
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MGR HANNA LAMERS
Kierownik Działu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DR DAGMARA MIKA
Starszy Specjalista ds. Współpracy Zewnętrznej
Koordynator Uczelniany ds. Praktyk Międzynarodowych i Doradztwa Edukacyjnego
- wyjazdy na praktykę
- przyjazdy studentów zagranicznych
- program Buddy-system
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MGR MIRELLA OLEARCZYK
Specjalista ds. Współpracy Zewnętrznej
- wyjazdy nauczycieli
- wyjazdy pracowników
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
MGR ADRIANA PROCNER
Specjalista ds. Współpracy Zewnętrznej
- wyjazdy na studia
e-mial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Centrum Wymiany Międzynarodowej zajmuje się koordynacją i obsługą różnych form współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej Akademii Techniczno-Humanistycznej w zakresie dydaktyki. Do jego zadań należy:

a) utrzymywanie na bieżąco kontaktów i prowadzenie bieżącej korespondencji z uczelniami partnerskimi w zakresie kształcenia i spraw studenckich;

b) prowadzenie bazy ofert nadsyłanych przez ośrodki krajowe i zagraniczne dotyczących współpracy w zakresie kształcenia i spraw studenckich, w tym o możliwości wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych;

c) tworzenie i prowadzenie biblioteki materiałów informacyjnych otrzymywanych z innych uczelni i ośrodków informacji w sprawach studenckich i kształcenia;

d) przekazywanie informacji do dziekanatów oraz informowanie studentów i pracowników o krajowych i międzynarodowych programach dydaktycznych i możliwościach wyjazdów w celach dydaktycznych;

e) organizowanie wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ (zgodnie z regulaminem wewnętrznym) oraz w ramach innych programów, umów lub porozumień;

f) koordynowanie organizacji pobytu cudzoziemców przyjeżdżających do Akademii w ramach porozumień i umów o współpracy w zakresie kształcenia i spraw studenckich.

 

Zwieńczeniem kilkuletniej pracy biura jest otrzymanie certyfikatu UE w formie Karty Erasmusa, która uprawnia Uczelnię do realizacji projektów z grupy Erasmus w latach 2014-2020.
 

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...