Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Czechy

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Tomas Bata University in Zlin   

http://www.utb.cz

Zlin - CZ ZLIN01        

Subject area(only TEACHERS)

 

Masarykova Univerzita v Brně – Masaryk University           

http://www.muni.cz            

Brno – CZ BRNO05 

Subject area (STUDENTS) - Foreign languages

Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

 

Vysoká škola technická a ekonomicka v Českých Budějovicich – Institute of Technology and Business in České Budějovice

http://www.vstecb.cz         

Czeskie Budziejowice – CZ CESKE04              

Subject area (STUDENTS) - Building and Civil Engineering, Business and Administration , Transport Services, Mechanics and Metal Trades

Subject area (TEACHERS) - Building and Civil Engineering, Business and Administration , Transport Services, Mechanics and Metal Trades

 

Technicka Univerzita Ostrava - Technical University of Ostrava     

www.vsb.cz             

Ostrawa - CZ OSTRAVA01   

Subject area (STUDENTS) - Environmental Sciences, Business and Administration

Subject area (TEACHERS) - Environmental Sciences, Business and Administration

 

Ostravska Univerzita v Ostrave - University of Ostrava       

www.osu.cz             

Ostrawa - CZ OSTRAVA02   

Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences

Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences

 

Ostravska Univerzita v Ostrave - University of Ostrava       

www.osu.cz             

Ostrawa - CZ OSTRAVA02   

Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery

Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwifery

 

Jihoceska Univerzita v Ceskych Budejovicích - University of South Bohemia          

www.pf.jcu.cz         

Czeskie Budziejowice - CZ CESKE01

Subject area (STUDENTS) - Foreign languages

Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

 

Univerzita Pardubica - University of Pardubice      

www.upce.cz          

Pardubice - CZ PARDUB01  

Subject area (STUDENTS) - Foreign languages

Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

 

Palacky University Olomouc            

www.upol.cz/en    

Olomouc - CZ OLOMOUC01              

Subject area (STUDENTS) - Foreign languages

Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

 

Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague

www.cuni.cz            

Prague - CZ PRAHA07           

Subject area (STUDENTS) - Foreign languages

Subject area (TEACHERS) - Foreign languages

 

Stredni Skola Hotelnictvi a Gastronomie SCMSD   

http://hotelova-skola.cz/  

Prague        

Subject area (STUDENTS) - Foreign languages

Subject area (TEACHERS) -

 

University of South Bohemia in České Budějovice

www.jcu.cz.study-at-usb/erasmus               

České Budějovice - CZ CESKE01       

Subject area (STUDENTS) - Education, languages

Subject area (TEACHERS) -


Uczelnie partnerskie w ramach programu LLP-Erasmus:

 1. Masarykova Univerzita - Masaryk University in Brno
  www.muni.cz/
  Brno - CZ BRNO05
  Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences
  Nomination_instructions_2013-2014.pdf
  0b._Information_sheet_Masaryk_University_NEW.pdf
   
 2. Univerzita Hradec Kralove - University of Hradec Kralove
  www.uhk.cz
  Hradec Kralove - CZ HRADEC01
  Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences, Pedagogy
  Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences
   
 3. Technicka Univerzita Ostrava - Technical University of Ostrava
  www.vsb.cz
  Ostrava - CZ OSTRAVA01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering Technology
  Subject area (TEACHERS) - Engineering Technology, Environmental Sciences, Ecology
   
 4. Ostravska Univerzita v Ostrave - University of Ostrava
  www.osu.cz
  Ostrava - CZ OSTRAVA02
  Subject area (STUDENTS) - Environmental Sciences and Ecology, Nursing, Languages and Philological Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Environmental Sciences and Ecology, to be specified, Languages and Philological Sciences
   
 5. Technicka Univerzita v Liberci - Technical University of Liberec
  www.web.tul.cz
  Liberec - CZ LIBEREC01
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering, Mechanical Engineering (extended agreement)
   
 6. Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague
  www.cuni.cz
  Prague - CZ PRAHA07
  Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences
   
 7. Vysoka Skola Technicka a Ekonomicka v Ceskych Budejovivich - Institute of Business and Technology in Ceske Budejovice
  www.vstecb.cz
  Ceske Budejovice - CZ CESKE04
  Subject area (STUDENTS) - Business and Administation
  Subject area (TEACHERS) - Business and Administration
  Info_Ceske_Budejovice.docx
   
 8. Univerzita Palackeho v Olomouci - Palacky University, Olomouc
  www.upol.cz
  Olomouc - CZ OLOMOUC01
  Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences
   
 9. Univerzita Pardubica - University of Pardubice
  www.upce.cz
  Pardubice - CZ PARDUB01
  Subject area (STUDENTS) - Literature and Linguistics
  Subject area (TEACHERS) - Literature and Linguistics
  University_of_Pardubice-information.docx
   
 10. Univerzita Tomase Bati ve Zline - Tomas Bata University in Zlin
  www.web.utb.cz
  Zlin - CZ ZLIN01
  Subject area (TEACHERS) - Enineering, Computer Sciences
   
 11. Zapadoceska univerzita v Plzni - University of South Bohemia
  www.zcu.cz
  Plzni - CZ CESKE01
  Subject area (STUDENTS) - Management and administration, Engineering, manufacturing and construction, Manufacturing and processing, Computer Science
  Subject area (TEACHERS) -Management and administration, Engineering, manufacturing and construction, Manufacturing and processing, Computer Science

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...