Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Turcja

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Fatih Sultan Mehmet Vakif University Istambuł 
  www.fatihsultan.edu.tr
  Istambuł - TR ISTANBU39
  Subject area (STUDENTS) – Engineering Manufacturing and Construction, Science, Mathemathic, Computing 
   
 2. Eskisihir Osmangazi University, Eskisehir
  www.ogu.edu.tr
  Eskisehir - TR ESKISEH02
  Subject area (STUDENTS) – Engineering Manufacturing and Construction, Mechanical Engineering
   
 3. Karabuk Universitesi - Karabuk University
  www.karabuk.edu.tr
  Karabuk – TR KARABUK01
  Subject area (STUDENTS) – Economics, International Relations, English Philology. Computer Engineering, Sociology, Mechanical Engineering, Environmental Engineering
  Subject area (TEACHERS) – Business Studies and Management Sciences, International Relations, English Philology, Computer Engineering, Sociology, Mechanical Engineering
   
 4. Batman Universitesi - Batman University
  www.batman.edu.tr
  Batman - TR BATMAN01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 5. Akdeniz Universitesi - Akdeniz University
  www.akdeniz.edu.tr
  Antalya - TR ANTALYA01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 6. Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu - Gebze Institute of Technology
  www.nku.edu.tr
  Gebze - TR KOCAELI01
  Subject area (STUDENTS) – Business and administration
  Subject area (TEACHERS) - Business and administration
   
 7. Okan Universitesi - Okan University
  www.okan.edu.tr
  Istambuł - TR ISTANBU22
  Subject area (STUDENTS) –Engineering Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS)- Engineering Manufacturing and Construction
   
 8. Bahcesehir Universitesi – Bahcesehir University
  www.bahcesehir.edu.tr
  Istambuł - TR ISTANBU08
  Subject area (STUDENTS) – Social Science, Business, Business and Administration and Law, Science, Mathematics and Computing
  Subject area (TEACHERS)- Social Science, Business, Business and Administration and Law, Science, Mathematics and Computing
   
 9. Istanbul Teknik Universitesi - Technical University of Istanbul
  www.itu.edu.tr
  Istambuł - TR ISTANBU04
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
   
 10. Gaziantep Universitesi - University of Gaziantep
  www.gantep.edu.tr
  Gaziantep - TR GAZIANT01
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering (Textiles, clothes, footwear, leather)
   
 11. Ankara Universitesi - Ankara University
  www.ankara.edu.tr
  Ankara - TR ANKARA01
  Subject area (STUDENTS) – Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Manufacturing and Construction
   
 12. Firat Universitesi - Firat University
  www.firat.edu.tr
  Elazığ - TR ELAZIG01
  Subject area (STUDENTS) – Mechatronics Engineering Department, Engineering, Manufacturing and Construction
  Subject area (TEACHERS) - Mechatronics Engineering Department, Engineering, Manufacturing and Construction
   
 13. Tunceli Universitesi – Tunceli University
  www.tunceli.edu.tr
  Tunceli - TR TUNCELI01
  Subject area (STUDENTS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction / Environmental sciences, Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Science, Mathematics and Computing, Engineering, Manufacturing and Construction
   
 14. Gaziosmanpasa Universitesi – Gaziosmanpasa University
  www.gop.edu.tr
  Tokat - TR T0KAT01
  Subject area (STUDENTS) - Social Science, Business, Business and Administration and Law
  Subject area (TEACHERS) – Social Science, Business, Business and Administration and Law
   
 15. Selcuk Universitesi – Selcuk University
  www.selcuk.edu.tr
  Konya - TR KONYA01
  Subject area (STUDENTS) – Management and Administration
  Subject area (TEACHERS) – Management and Administration
   
 16. Namık Kemal Üniversitesi – Namik Kemal University
  www.nku.edu.tr
  Suleymanpasa – TR TEKIRDA01
  Subject area (STUDENTS) – Nursing and care
  Subject area (TEACHERS) – Nursing and care
   
 17. Recep Tayyip Edogan University
  erdogan.edu.tr
  Rize - TR RIZE01
  Subject area (STUDENTS) – Engineering Manufacturing and Construction
 18. Mus Alparslan University          

  www.alparslan.edu.tr  

  Mus - TR MUS01

  Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwifery         

 19. Sinop University            

  www.sinop.edu.tr         

  Sinop - TR SINOP01       

  Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwifery

 20. Middle East Technical University (METU)         

  www.metu.edu.tr         

  Ankara - TR ANKARA04

  Subject area (STUDENTS) - Building and Civil Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Building and Civil Engineering   

Uczelnie partnerskie w ramach programu LLP-Erasmus:

 1. Ankara Universitesi - Ankara University
  www.ankara.edu.tr
  Ankara - TR ANKARA01
  Subject area (STUDENTS) - Electronics Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Electronics Engineering
   
 2. Gazi Universitesi - Gazi University
  www.gazi.edu.tr
  Gazi - TR ANKARA02
  Subject area (STUDENTS) - Nursing
  Subject area (TEACHERS) - Nursing
   
 3. Gaziantep Universitesi - University Of Gaziantep
  www.gantep.edu.tr
  Gaziantep - TR GAZIANT01
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering,
  Subject area (TEACHERS) - to be specified
   
 4. Erzincan Universitesi - Erzincan University
  www.erzincan.edu.tr
  Erzincan - TR ERZINCA01
  Subject area (STUDENTS) - Nursing, Midwifery, Physiotherapy
  Subject area (TEACHERS) - Nursing, Midwifery, Physiotherapy
   
 5. Zonguldak Karaelmas Universitesi - Zonguldak Karaelmas University
  ydl.karaelmas.edu.tr
  Zonguldak - TR ZONGULD01
  Subject area (TEACHERS) - Biology
   
 6. Namik Kemal Univeristesi - Namik Kemal University
  www.nku.edu.tr
  Namik Kemal - TR TEKIRDA01
  Subject area (STUDENTS) - Nursing
  Subject area (TEACHERS) - Nursing
   
 7. Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu - Gebze Institute of Technology
  www.nku.edu.tr
  Gebze - TR KOCAELI01
  Subject area (STUDENTS) - Nursing
  Subject area (TEACHERS) - Nursing
   
 8. Istanbul Teknik Universitesi - Technical University of Istanbul
  www.itu.edu.tr
  Istanbul - TR ISTANBU04
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering (to be specified)
   
 9. Firat Universitesi - Firat University
  www.firat.edu.tr
  Firat - TR ELAZIG01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering and Engineering Trades
  Subject area (TEACHERS) - Engineering and Engineering Trades
   
 10. Batman Universitesi - Batman University
  www.batman.edu.tr
  Batman - TR BATMAN01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Engineering
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering
   
 11. Ordu Universitesi -Ordu University
  www.odu.edu.tr/tr
  Ordu - TR ORDU01
  Subject area (STUDENTS) - Biology
  Subject area (TEACHERS) - Biology
   
 12. Okan Universitesi - Okan University
  www.okan.edu.tr
  Okan - TR ISTANBU22
  Subject area (STUDENTS) -Engineering
   
 13. Akdeniz Univeristesi - Akdeniz University
  www.akdeniz.edu.tr
  Akdeniz - TR ANTALYA01
  Subject area (STUDENTS) - International Relations
  Subject area (TEACHERS) - International Relations
   
 14. Uludag Universitesi - Uludag University
  www.uludag.edu.tr
  Uludag - TR BURSA01
  Subject area (STUDENTS) - Engineering

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...