Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Hiszpania

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+
(od roku akademickiego 2017/2018):

 1. Universidade de Vigo - University of Vigo
  www.uvigo.es
  Vigo - E VIGO01
  Subject area (STUDENTS) - Electronic Engineering, Telecommunication, Engineering, Technology, Languages and Philological Sciences, Informatics, Computer Science, Economics, Materials Science, Chemistry
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Technology, Languages and Philological Sciences, Informatics, Computer Science, Economics, Chemistry
   
 2. Universitat Politècnica de Catalunya -Technical University of Catalonia
  www.upc.edu
  Barcelona - E BARCELO03
  Subject area (STUDENTS) - Textile Engineering, Materials Science, Electronics and Automation, Mechanics and Metal Trades
  Subject area (TEACHERS) - Textile Engineering, Materials Science, Electronics and Automation, Mechanics and Metal Trades
   
 3. Universitat Rovira I Virgili
  www.urv.cat
  Tarragona - E TARRAGO01
  Subject area (STUDENTS) – Foreign languages
  Subject area (TEACHERS) – Foreign languages
   
 4. Universidad de Leon - University of Leon
  www.unileon.es
  Leon - E LEON01
  Subject area (STUDENTS) – Foreign Languages
  Subject area (TEACHERS) – Foreign languages
 5. Universitat de Girona - University of Girona
  www.udg.edu
  Girona - E GIRONA02
  Subject area (STUDENTS) - Education
  Subject area (TEACHERS) – Education
   
 6. Universidad de Extremadura - University of Extremadura
  www.unex.es
  Badajoz - E BADAJOZ01
  Subject area (STUDENTS) – Foreign languages, Bussiness and administration, Management and administration
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages, Bussiness and administration, Management and administration
   
 7. Universidad de Cádiz – University of Cadiz
  www.uca.es
  Cadiz – E CADIZ01
  Subject area (STUDENTS) – Mechanical Engineering, Informatics, Computer Science
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering, Informatics, Computer Science
   
 8. Universidad de Valladolid – University of Valladolid
  www.uva.es
  Valladolid - E VALLADO01
  Subject area (STUDENTS) – Foreign languages
  Subject area (TEACHERS) - Foreign languages
   
 9. Universidad Complutense de Madrid – The Complutense University of Madrid
  www.ucm.es
  Madryt - E MADRID03
  Subject area (STUDENTS) – History
  Subject area (TEACHERS) – History
   
 10. Universided de Sevilla - University of Sevilla  

  www.internacional.us.es           

  Sevilla - E SEVILLA01      

  Subject area (STUDENTS) - Spanish Filology

  Subject area (TEACHERS) - Spanish Filology

 11. Universidad Catolica de Valencia "San Vicente Martir"             

  www.ucv.es     

  Valencia - E Valenci11   

  Subject area (STUDENTS) - Nursing and midwifery
  Subject area (TEACHERS) - Nursing and midwiferyUczelnie partnerskie w ramach programu LLP-Erasmus:

 1. Universitat Politècnica de Catalunya -Technical University of Catalonia 
  www.upc.edu 
  Barcelona - E BARCELO03 
  Subject area (STUDENTS) - Mechanical Engineering, Business Studies, Management Sciences, Environmental Sciences, Informatics, Computer Science, Electronic Engineering, Textile Engineering, Materials Science
  Subject area (TEACHERS) - Mechanical Engineering (to be specified ), Computer Science or Engineering Technology, Electronic Engineering (to be specified ), Textile Engineering (to be specified ), Materials Science (to be specified)
   
 2. Universidade de Vigo - University of Vigo
  www.uvigo.es
  Vigo - E VIGO01
  Subject area (STUDENTS) - Electronic Engineering, Telecommunication, Engineering, Technology, Languages and Philological Sciences, Informatics, Computer Science, Economics, Materials Science, Chemistry
  Subject area (TEACHERS) - Engineering, Technology, Languages and Philological Sciences, Informatics, Computer Science, Economics, Chemistry

  New courses offered in English at the School of Business
  and Tourism, Faculty of Philology and Translation, School of Telecommunication Engineering and School of Industrial Engineering - CoursesInEnglish-2013-14_Uvigo.pdf
   
 3. Universidad de Extremadura - University of Extremadura
  www.unex.es
  Badajoz - E BADAJOZ01
  Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences, Bussines Studies, Management, International Relations
  Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences, Bussines Studies, Management, International Relations
  University_of_Extremadura-applications.docx
   
 4. Universidad de Sevilla - University of Seville
  www.us.es
  Sevilla - E SEVILLA01
  Subject area (STUDENTS) - Languages and Philological Sciences
  Subject area (TEACHERS) - Languages and Philological Sciences
   
 5. Universidad de Leon - University of Leon
  www.unileon.es
  Leon - E LEON01
  Subject area (STUDENTS) - Languages
  E_LEON01_-_APPLICATION_PROCEDURE_13-14.pdf
   
 6. Universidade de Santiago de Compostela - University of Santiago de Compostela
  www.usc.es
  Santiago de Compostela - E SANTIAG01
  Subject area (STUDENTS) - Management, Business, Humanities
  Subject area (TEACHERS) - Management, Business, Humanities
   
 7. Universitat de Girona - University of Girona
  www.udg.edu
  Girona - E GIRONA02
  Subject area (STUDENTS) - Teachers training, Pedagogy, Social work, Social Education
  Subject area (TEACHERS) - to be specified
   
 8. Universidad de Cadiz - University of Cadiz
  www.uca.es
  Cadiz - E SANTIAG01
  Subject area (STUDENTS) - Mechanics and metal work
  Subject area (TEACHERS) - Mechanics and metal work

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...