Dział Współpracy
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Deklaracja Polityki Erasmusowej

erasmus logo

1. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 dotyczącej utworzenia wspólnej Polityki Europejskiej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zamierza podnosić jakość oferowanych zajęć, zwiększyć liczbę przedmiotów prowadzonych w językach obcych oraz zachęcić większą liczbę studentów i nauczycieli akademickich do udziału we współpracy międzynarodowej.

Innym ważnym zadaniem jest kontynuowanie procesu dopasowywania profilu edukacyjnego uczelni do potrzeb środowiska lokalnego. Zgodnie z tym założeniem od roku 2001 utworzono dwa nowe wydziały, a oferta edukacyjna na już istniejących wydziałach jest sukcesywnie modernizowana. Uwzględniając powyższe zmiany ważne jest podkreślenie, że współpraca międzynarodowa uważana jest za ważny czynnik wspomagający rozwój uczelni. Równolegle do zmian strukturalnych i proceduralnych utworzono sieć uczelni partnerskich i zwiększono ilość umów międzynarodowych. Uczelnia planuje zwiększenie wymiany nauczycieli i studentów. Ze szczególną uwagą zajmiemy się zwiększeniem atrakcyjności szkoły dla studentów i nauczycieli zagranicznych, ponieważ wymiana nie jest w chwili obecnej zrównoważona. Planujemy wzięcie udziału w większej ilości projektów typu Curricula Development i Sieci Tematycznych, prowadzącym do harmonizacji programów nauczania w obszarze elektrotechniki.

Planujemy zwiększenie ilości tego typu projektów oraz przygotowanie większej ilości zajęć w językach obcych. Planujemy również zwiększyć liczbę miejsc na zagranicznych praktykach dla naszych studentów na rynkach europejskich, ponieważ uważamy to za ważne doświadczenie w procesie uczenia się przez cale życie. Od kilku lat informacja o programie oraz sprawozdania studentów i nauczycieli z pobytów zagranicznych wraz ze zdjęciami umieszczane są na stronie internetowej działu współpracy międzynarodowej. Planujemy kontynuować te akcje. Regularnie publikowane są informacje, wywiady w gazecie uczelnianej. Również ten rodzaj aktywności planujemy utrzymać i rozwinąć. Organizujemy cykliczne spotkania z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w programie. Organizowane są również krótkie prezentacje Power Point (10-15 min) przed wykładami dla dużych grup studenckich - według uzgodnień z władzami poszczególnych wydziałów.

Regularnie przygotowywane są broszury i plakaty informacyjne. Planujemy kontynuować i rozszerzyć te akcje, korzystając z możliwości dostępnych poprzez media społecznościowe. Zamierzamy przekazywać informacje o programach europejskich, Polityce Europejskiej uczelni i wymianie międzynarodowej do lokalnych mediów (radio, prasa, TV). Uczelniana Karta Erasmusa+ oraz Deklaracja Polityki Europejskiej będą umieszczone na stronie internetowej uczelni i planujemy umieszczanie ich tekstu we wszystkich wydawnictwach dotyczących wymiany międzynarodowej - zarówno polsko-, jak i angielskojęzycznych. Planujemy również otwarcie nowego budynku dydaktycznego przystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych studentów i nauczycieli. W przypadku naszej uczelni nie ma potrzeby planowania specjalnych przedsięwzięć dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, gdyż są one przestrzegane. Nasza uczelnia zlokalizowana jest w środowisku wielokulturowym, gdzie ze względu na uwarunkowania historyczne i geograficzne obserwujemy od lat bardzo wiele dobrych przykładów wspólnego działania i zjawiska rasizmu czy ksenofobii nie stanowią problemu.                                 

2. Wprowadzono szereg środków w celu zapewnienia wysokiej jakości w wymianie akademickiej. Studenci wyjeżdżający przechodzą kwalifikację, w której brane są pod uwagę wyniki w nauce, umiejętności językowe, zaangażowanie w życie uczelni.

Koordynatorzy wydziałowi sprawdzają właściwość wybranych przez studenta obszarów studiowania, uzgadniają Learning Agreement ( trójstronne porozumienie o programie zajęć) ze studentem i partnerem zagranicznym. Wszelkie zmiany musza być uzgodnione i zaakceptowane. Wszystkim studentom, którzy zrealizują program i przedstawią wymagane dokumenty, dziekani zaliczają zrealizowane przedmioty. Nasza uczelnia stosuje system, w którym zaplanowano 30 punktów ECTS na semestr. Różnym przedmiotom przypisana jest różna wartość punktowa, zależnie od jego trudności. Różne współczynniki zastosowano do wykładów, laboratoriów, seminariów i ćwiczeń.

Student otrzymuje punkty po ukończeniu danego przedmiotu. Oprócz tego otrzymuje ocenę odzwierciedlającą stopień znajomości tego przedmiotu. Podstawowe informacje dotyczące curriculów dostępne są na stronie internetowej uczelni. Proces doradzania i informowania w odniesieniu do studentów wyjeżdżających są rozdzielone. Pracownicycentrum wymiany międzynarodowej odpowiadają za sprawy formalno-administracyjne i dostarczają podstawowych informacji o uczelni i kraju partnerskim. Koordynatorzy wydziałowi, wspierani przez dziekanaty i innych pracowników akademickich, odpowiadają za zagadnienia związane z dydaktyką. Uczelnia nasza zapewnia zakwaterowanie dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w akademikach. Jest to równocześnie pierwszy krok w integracji ze środowiskiem lokalnym. Wprowadziliśmy również system 'buddy' w ramach, którego polscy studenci pomagają w codziennych sprawach swoim przyjeżdżającym kolegom.

Jest to zwłaszcza istotne w początkowym okresie pobytu. Koordynatorzy wydziałowi ułatwiają kontakty z innymi nauczycielami akademickimi i monitorują postępy dydaktyczne zagranicznych studentów. Organizujemy również imprezy powitalne, integracyjne, kurs języka polskiego. Planujemy zwiększenie ilości i coraz wyższą jakość tych przedsięwzięć. Wyjeżdżający studenci i nauczyciele naszej uczeni mają do dyspozycji kursy multimedialne z różnych języków, które umożliwiają doskonalenie i odświeżanie umiejętności komunikacji w językach obcych.

3. Aby zapewnić wysoką jakość praktyk studenckich uczelnia wprowadziła różne środki. Zarządzanie projektem będzie składało się z dwóch części: zarządzania merytorycznego i zarządzania formalno-finansowego. Część pierwsza obejmować będzie nabór, selekcję i certyfikację.

Część druga cykliczne raportowanie przez partnerów, oraz obligatoryjne raportowanie do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Partnerzy uczelniani mają przydzieloną komunikację zewnętrzną, w ramach konsorcjum dobór partnerów, dopasowanie stażu do indywidualnych potrzeb zarówno studenta jak i przedsiębiorstwa. Zwrócenie uwagi na upowszechnienie innowacyjnych metod kształcenia i rozszerzenia zakresu umiejętności beneficjentów projektów – i tym samym zwiększenia możliwości ich zatrudnienia.

Partnerzy przemysłowi są odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy z uwzględnieniem nowych technologii. Ich zadaniem jest monitorowanie postępów i przebiegu stażu oraz kontakt z uczelnią. Plan praktyki przemysłowej jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnego studenta wyłonionego w toku selekcji, jego zainteresowań i planów zawodowych na przyszłość. Dziekan zalicza okres pobytu u partnera do wymaganych tokiem studiów praktyk przemysłowych. Student po zrealizowaniupraktyki pisze raport, który jest ewaluowany i stanowi ewentualna podstawę do zaliczenia przedmiotów lub w przypadku prac zaawansowanych może stanowićczęść pracy dyplomowej. Zaświadczenia/certyfikaty (patrz wzory w załączniku) wystawiane będą przez współpracujące ze sobą uczelnie i partnerów przemysłowych. Certyfikat ten zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

 

Ogłoszenia


FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

06-03-21 | Więcej...

LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

  • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
  • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
  • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
  • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...