Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Kursy języka polskiego jako obcego


Szanowni Państwo!
Biuro Wymiany Akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ma przyjemność zaprezentować ofertę kursów języka polskiego jako obcego.
 
W roku akademickim 2019/2020 oferujemy następujące kursy:
 1. KOMINUKACJA W J. POL. DLA POCZĄTKUJĄCYCH (60 GODZ.)
 2. KOMINUKACJA W J. POL. DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (60 GODZ.)
Nabór na kursy: Komunikacja w języku polskim jest otwarta - kurs ruszy lub kursy ruszą w momencie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników.
Więcej informacji w załączniku  „POL-2019-2020” – pobierz załącznik
Koniczne zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy:
kursj-polskiego.webankieta.pl – wypełnij formularz
 • 1 spotkanie = 2 godziny lekcyjne = 90 min.
 • kurs intensywny (2 spotkania tygodniowo) lub kurs ekstensywny (1 spotkanie tygodniowo)
 • kiedy? dni robocze (poniedziałek – piątek), godz. popołudniowe (pomiędzy 16.00 – 20.00) – organizatorzy postarają się dopasować terminy i godziny zajęć do grupy uczestników
 • gdzie? kampus uniwersytecki (budynek L, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała)
 • zapisy: https://kursj-polskiego.webankieta.pl
W przypadku zainteresowania grupy, istnieje możliwość kontynuacji obu kursów (+ 60 godz.).
 
Kursy są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Program obejmuje wszystkie sprawności (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie), zagadnienia gramatyczne i ogólne słownictwo, dzięki czemu uczestnicy zdobywają odpowiednią wiedzę do budowania i rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych w celu aktywnej komunikacji.
  
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała (Organizator);
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji kursów języka polskiego jako obcego (kursy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym:
 4. sporządzenia list uczestników,
 5. przygotowania certyfikatów ukończenia kursu,
 6. prowadzenia korespondencji z uczestnikami kursu,
 7. rekrutacji na kolejne edycje kursu,
 8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 9. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 10. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (operator WebAnkieta.pl),
 11. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 12. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy w systemach informatycznych Organizatora. Ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku w mediach nie określa się okresu ich przechowywania;
 13. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 14. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 15. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Szkoleniu;
 16. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
 17. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.

 

Pod­sta­wowe dane licz­bowe:

 • Z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln stu­den­tów, 800 tys. wykła­dow­ców, nauczy­cieli, szko­le­niow­ców, przed­sta­wi­cieli kadry edu­ka­cyj­nej i osób pra­cu­ją­cych z mło­dzieżą będzie uczest­ni­czyć w pro­jek­tach mobil­no­ści pra­cow­ni­ków
 • 25 tys. part­nerstw stra­te­gicz­nych połą­czy 125 tys. szkół, insty­tu­cji kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego, insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i kształ­ce­nia doro­słych, orga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wych i przed­się­biorstw
 • 150 soju­szy na rzecz umie­jęt­no­ści sek­to­ro­wych zosta­nie usta­no­wio­nych przez 2 tys. orga­ni­za­to­rów kształ­ce­nia i szko­le­nia zawo­do­wego oraz przed­się­bior­ców
 • 150 soju­szy na rzecz wie­dzy zosta­nie usta­no­wio­nych przez 1,5 tys. insty­tu­cji szkol­nic­twa wyż­szego i przed­się­biorstw.
06-05-14 | Więcej...